Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

KOMUNIKAT

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu

z dnia 3 listopada 2016r.

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu przypomina o upływie z dniem 1 stycznia 2017r. terminów ważności zgód wydanych podmiotom wskazanym w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.) na posiadanie i stosowanie w celach medycznych oraz w celu przeprowadzenia badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe, wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw - zgody wydane na podstawie art. 42 ust.1 ustawy, o której mowa w art. 1, stają się odpowiednio zgodami, o których mowa w art. 42 ust.1 albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1 (ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w nich terminów ważności, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017r.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 42 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.) zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N, i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P, i IV-P Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydaje na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

mgr farm.Urszula Sławińska-Zagórska

Metadane

Data publikacji : 03.11.2016
Data modyfikacji : 07.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry