Strona główna

 

Szanowni Państwo!

 

             Uprzejmie informujemy, iż od dnia 10 czerwca 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu mieścić się będzie na III piętrze Urzędu Wojewódzkiego, w pokojach o numerach 3136, 3138, 3139, 3140, 3147(kancelaria), 3149, 3150, 3151(sekretariat), 3152 i 3156.

Sekretariat WIF

 

Główny Inspektor Farmaceutyczny powiadamia o naborze na stanowisko specjalisty -
Inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru GIF

https://www.gif.gov.pl/bip/praca-w-gif/wolne-stanowiska-pracy/400,Wolne-stanowiska-pracy.html

 

 

Właściciele, kierownicy aptek ogólnodostępnych 
województwa dolnośląskiego

                                                                   

            W związku z powtarzającymi się przypadkami uchylania się aptek od pełnienia dyżurów ustalonych uchwałami rad powiatów przypominam, że podstawową funkcją aptek ogólnodostępnych jest zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Na podstawie art. 94 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne /Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm./ rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Natomiast ust.2 wskazanego przepisu stanowi, iż rozkład godzin pracy aptek na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

            Mając powyższe na uwadze apteki ogólnodostępne mają bezwzględny obowiązek pełnienia dyżurów w określonym przez uchwałę rady powiatu terminie. Nie przestrzeganie przez aptekę uchwały rady powiatu dotyczącej rozkładu godzin jej pracy i ustalonych dyżurów, stanowi niezastosowanie się do aktu prawa miejscowego, który zgodnie z Konstytucją RP jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, a także stanowi naruszenie art. 94 ust.1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Otrzymując zezwolenie na prowadzenie apteki, przedsiębiorca zostaje zobligowany do przestrzegania przepisów w/w ustawy.

            W razie stwierdzenia, naruszenia przez aptekę obowiązków, o których mowa powyżej, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na jej prowadzenie.

            Właściciel apteki ma również obowiązek poinformowania z wyprzedzeniem rady powiatu o zamiarze likwidacji apteki, celem umożliwienia jej podjęcia działań zapewniających zabezpieczenie dyżurów nocnych w okresie, w którym powinna pełnić je unieruchomiona apteka.  Nie powiadomienie rady powiatu o likwidacji apteki, a tym samym o braku możliwości  pełnienia dyżurów według harmonogramu uchwały, świadczy o braku odpowiedzialności ze strony właściciela apteki oraz ma wpływ na podważenie zaufania do zawodu aptekarza.

         

                                                                                                     Dolnośląski

                                                                                  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

                                                                                            Urszula Sławińska-Zagórska

 

 

Właściciele, kierownicy aptek ogólnodostępnych 
województwa dolnośląskiego

 

            W związku z pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczącym posiadania przez apteki w ofertach sprzedażowych produktów biobójczych i repelentów, przypominam, że produkty biobójcze i repelenty, takie jak: Off, Bros, Autan, Antybzz, Mugga i wiele innych, należących do kategorii 3 produktów biobójczych, nie mogą być przedmiotem obrotu w aptekach ogólnodostępnych i w punktach aptecznych.

            Apteki ogólnodostępne mogą posiadać w swoich ofertach produkty biobójcze należące do kategorii 1.

                                                                                                     Dolnośląski

                                                                                  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

                                                                                            Urszula Sławińska-Zagórska

 

 

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna

 

sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i produktów weterynaryjnych, jak również nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz obrotem wyrobami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego.

 

Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu w wytwórniach wytwarzających produkty lecznicze weterynaryjne Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje przy współudziale Inspekcji Weterynaryjnej.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
we Wrocławiu

50-153 Wrocław
pl. Powstańców Warszawy 1

tel. 71 340 69 75, 71 340 69 80,
fax. 71 340 64 96
e-mail: nfsekr@duw.pl
internet: 
www.wif.wroclaw.pl